Stavebné povolenie

thumbnail

Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

Rodinné domy, ktoré možno klasifikovať v zmysle stavebného zákona ako jednoduchú stavbu (tzn. ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie), sa povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie.

Pre rodinné domy, ktoré majú plnohodnotné druhé nadzemné podlažie, sa vyžaduje najskôr územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby) a následne stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je platné zvyčajne dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Územné rozhodnutie stráca platnosť, ak v tejto lehote stavebník nepožiadal o vydanie stavebného povolenia, príp. o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je platné spravidla dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V tejto lehote musí stavebník začať so stavbou, príp. požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia, inak stráca stavebné povolenie platnosť.

Naše služby pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia obsahujú:

  • zabezpečenie vyjadrení, stanovísk a povolení dotknutých orgánov štátnej správy, správcov sietí, účastníkov územného a stavebného konania, dotknutých osôb a organizácií
  • napojenie na siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrika)
  • zabezpečenie vydania územného rozhodnutia
  • zabezpečenie vydania stavebného povolenia
  • povolenie vodnej stavby (ČOV), stavebné povolenie na komunikácie
  • podľa potreby zaistenie povolení na prípravu územia, k demolačným prácam
  • účasť na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, konaných spravidla na mieste stavby
  • zastupovanie stavebníka v územnom a stavebnom konaní
  • potvrdenie právoplatnosti vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • komunikácia so zainteresovanými stranami a ich koordinácia (architekt, projektanti, stavebník, zhotoviteľ stavby a pod.).

Dodatočné stavebné povolenie

Pri dodatočnom stavebnom povolení ide o legalizáciu stavby postavenej bez stavebného povolenia. Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo stavebného úradu. S konaním o dodatočnom povolení dokončenej stavby môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Stavebný úrad určí lehotu na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a dokladov preukazujúcich, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom. Zároveň musí vlastník stavby preukázať, že je vlastníkom príslušného pozemku, alebo že má k tomuto pozemku iné právo. V takom prípade musí vlastník pozemku vyjadriť súhlas so stavbou. Ak nie sú splnené tieto podmienky, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Na dodatočné povolenie stavby sa primerane vzťahujú podmienky získania riadneho stavebného povolenia.

Povolenie na odstránenie stavby

Na odstránenie existujúcej stavby na predmetnom pozemku je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby (búracie povolenie). Konanie o odstránení stavby začne stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

obce_2

 

                                         Obecné stavebné úrady.

Košický
Košice II., Trebišov, Gelnica,Michalovce, Sobrance, Rožňava,Spišská Nová Ves
Nitriansky
Komárno, Šaľa, Topoľčany,Levice, Nové Zámky, Nitra,Zlaté Moravce
Trnavský
Skalica, Dunajská Streda,Galanta, Senica, Piešťany,Trnava
Prešovský
Sabinov, Prešov, Poprad, Snina,Svidník, Humenné,Stará Ľubovňa, Medzilaborce,Stropkov, Kežmarok, Bardejov
Bratislavský
Bratislava V., Bratislava II.,Malacky, Bratislava IV., Senec,Bratislava I., Bratislava III.,Pezinok
Banskobystrický
Banská Štiavnica, Revúca,Žiar nad Hronom,Rimavská Sobota, Detva, Poltár,Žarnovica, Banská Bystrica,Krupina, Veľký Krtíš
Žilinský
Ružomberok, Bytča, Žilina,Čadca, Liptovský Mikuláš,Kysucké Nové Mesto,Dolný Kubín, Námestovo,Turčianske Teplice, Martin
Trenčiansky
Považská Bystrica, Ilava, Myjava,Nové Mesto nad Váhom,Prievidza, Trenčín, Púchov